Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 REGULAMIN

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep internetowy Księgarnia Sztuki Współczesnej BWA, zwany dalej Sklepem internetowym, prowadzony jest przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 6, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/K-ce/G/7/94, posiadającą nadany numer identyfikacji NIP: 6342271828, zwaną dalej Galerią BWA.
  2. Kupującym to każda osoba składająca zamówienie w Sklepie, zawierająca z Galerią BWA umowę sprzedaży, zwaną dalej Umową.
  3. BWA prowadzi sprzedaż detaliczną książek oraz gadżetów, zwanymi dalej produktami za pośrednictwem sklepu internetowego. Galeria BWA nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
  4. Ceny produktów podane w Sklepie internetowym:
  a) uwzględniają należny podatek VAT i podawane są w złotych,
  b) nie uwzględniają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a całkowity koszt zamówienia, tj. cen produktów wraz z ceną przesyłki wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
  5. Galeria BWA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów wskazanych w Sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego oraz wprowadzanie w nich zmian.

 2. Zamówienia i sposób ich realizacji
  1. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez:
  a) zalogowanie się do Sklepu internetowego;
  b) złożenie zamówienia bez rejestracji.
  2. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres e-mailowy;
  c. adres dostawy;
  d. sposób dostawy;
  e. sposób płatności.
  2. Dane wskazane przez Kupującego muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Za podanie nieprawdziwych informacji Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.
  3. W przypadku podania przez Kupującego danych osobowych osób trzecich Kupujący oświadcza, że posiada on pełnomocnictwo/umocowanie do ich reprezentowania. Za działanie bez pełnomocnictwa/umocowania bądź z przekroczeniem ich granic Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.
  4. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje informację o jego przyjęciu na podany adres e-mailowy, zawierającą:
  a. liczbę i cenę zamówionych produktów;
  b. numer zamówienia
  c. opcjonalny termin dostawy.
  5. W zależności od wyboru sposobu płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się bądź to w chwili zatwierdzenia zamówienia (płatność przy odbiorze), bądź też w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie Galerii BWA (przedpłata).
  6. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu przez Galerię BWA wpłaty zamówione produkty zostaną wysłane do Kupującego w ciągu 5 dni roboczych. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie wynosi maksymalnie 14 dni.
  7. Od momentu założenia zamówienia, aż do czasu jego zrealizowania, Kupujący może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z zamówienia bez podawania przyczyny.
  8. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy:
  a. odbiór osobisty w siedzibie Galerii BWA przy al. Korfantego 6, 40-004 Katowice;
  b. kurierem lub do paczkomatu
  9. Kupujący może wybrać następujące formy płatności
  a. Zapłacić z góry przelewem bankowym na konto Galerii BWA, tj. 49105012141000000700054919 z podaniem w tytule numeru zamówienia,
  b. Za pobraniem,
  c. Płatnością elektroniczną, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  d. Zapłacić kartą/gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie BWA przy al. Korfantego 6, 40-004 Katowice.
        10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

III. Zwroty, odstąpienie od Umowy
1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu odstąpić  od umowy bez podania przyczyny.
2. Kupujący może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Sklepu internetowego w zakładce Zwrot (Formularz zwrotu). Kupujący może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w terminie do 14 dni na adres Galeria Sztuki Współczesnej BWA al. Korfantego 6, 40-004 Katowice, bądź adres e-mailowy ksiegarnia@bwa.katowice.pl.
4. Galeria BWA zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę, w tym koszty dostarczenia produktów Kupującemu. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Galerię BWA, Galeria BWA nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonalności.
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami


IV. Reklamacja
1. W razie zauważenia przez Kupującego wad fabrycznych produktu lub niezgodności ze złożonym zamówieniem, uprawniony jest on do złożenia Galerii BWA pisemnej reklamacji.
2. Reklamację należy przesłać na adres Galeria Sztuki Współczesnej BWA al. Korfantego 6, 40-004 Katowice lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy ksiegarnia@bwa.katowice.pl, podając niezbędne informacje dotyczące zamówienia, takie jak dowód zakupu, adres dostawy, numer zamówienia, datę zamówienia, dokładne opisanie niezgodności produktu z umową, jeśli to możliwe należy załączyć zdjęcia.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Galeria BWA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez BWA albo BWA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Galerię BWA usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Galerię BWA. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Produkt niezgodny z umową zostanie niezwłocznie wymieniona na egzemplarz wolny od wad. W przypadku wyczerpania zapasu Kupujący może według własnego wyboru od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny produktu.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich przesłania przez Kupującego zgodnie z ust. V pkt 2 Regulaminu .
7. W przypadku niezgodności produktu z umową BWA po rozpatrzeniu reklamacji złożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu wyśle na adres wskazany przez Kupującego kuriera, który odbierze produkt lub ustali inny sposób odesłania przesyłki.

V. Postanowienia końcowe
1. Galeria BWA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na Stronie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksy Cywilnego.
3. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
4. Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym, a Galerią BWA rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Galerii BWA .
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie internetowej Księgarni Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia

Administrator danych
Galeria Sztuki Współczesnej BWA z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 6, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/K-ce/G/7/94, posiadającą nadany numer identyfikacji NIP: 6342271828.

Kupujący (Rejestrujący się)
Każda osoba rejestrująca konto w sklepie, składająca zamówienie w Księgarni zawierająca z Galeria Sztuki Współczesnej BWA umowę sprzedaży, zwaną dalej umową.

Użytkownik
Każda osoba odwiedzająca stronę internetową Księgarni Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Strona
Strona internetowa XXX.

Regulamin Sklepu
Regulamin sklepu internetowego XXX.

Sposób przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje w celu realizacji umowy sprzedaży produktu zawieranej za pomocą strony. W związku z powyższym Kupujący obowiązkowo podaje takie informacje jak imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres mailowy. Opcjonalnie Kupujący może podać swoją datę urodzenia, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP czy numer telefonu.  

Administrator danych umożliwia Użytkownikowi założenie na Stronie konta Użytkownika. W celu założenia Użytkownik podaje takie informacje jak imię i nazwisko, adres mailowy oraz datę urodzenia. Profil Użytkownika zawiera następujące informacje:
1. Dane osobowe Użytkownika,
2. Historię zamówień Użytkownika,
3. Produkty zwrócone przez Użytkownika,
4. Pokwitowania, korekty płatności dokonane przez Użytkownika,
5. Adresy Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych
1. Wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Przyjęcie zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust 1 lit. b i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez przesyłanie newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Prowadzenie rejestru zamówionych produktów przez poszczególnych Kupujących  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Wykonanie umowy na założenie i prowadzenie konta na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
6. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług);
7. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy z Kupującym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw).

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
4. Podmiotom zajmującym się obsługą transportową Administratora.
Jeśli Użytkownik lub Kupujący wyrażą zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych to jego dane mogę być również przekazywane kontrahentom Administratora danych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Oprócz daty urodzenia, firmy prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP czy numeru telefonu podawane dane osobowe są obowiązkowe dla wykonania umowy sprzedaży – bez nich nie jest możliwe nawiązanie współpracy między Stronami. Natomiast data urodzenia, firma prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP czy numer telefonu to dodatkowe informacje, które nie muszą być podawane i w każdym momencie Kupujący może cofnąć w tym zakresie zgodę na przetwarzanie tych danych. Jeżeli Kupujący będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie pozostałych danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

W przypadku zakładania konta Użytkownik lub Kupujący musi podać obowiązkowo imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz datę urodzenia. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy z Administratorem na założenie i prowadzenie konta na Stronie.

Kupujący lub Użytkownik mogą wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newsletterów od Administratora. W tym celu muszą podać swój adres e-mailowy.

Okres przechowywania danych
Dane Kupującego i Użytkownika są przechowywane tak długo jak wykonywana jest stosowna umowa z Administratorem danych. Nadto dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem z Administratorem umowy na założenie i prowadzenie konta na Stronie oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych dane będą natychmiast usuwane po cofnięciu zgody przez Użytkownika lub Kupującego.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Po upływie ww. dat dane Użytkownika lub Kupującego będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Kupujący i Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mailowym: inspektor@bwa.katowice.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl